Witamy na stronie czystajelesnia.pl

Mamy nadzieję, że informacje tutaj zawarte przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej na temat sortowania odpadów, a co za tym idzie poprawy stanu otaczającego nas środowiska

Harmonogram odbioru odpadów
Pobierz za darmo
Segregacja ma sens
Materiały do pobrania

Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:

W przypadku gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można pokryć je tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

  1. Gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów.

  2. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

  3. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

  4. Obecne pojemniki oznacza się oznakowaniem, o którym mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów.

  5. Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która będzie jeszcze obowiązywała w dniu wejścia w życie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Materiały do pobrania

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)

logo ZGK Jeleśnia logo ministerstwo klimatu poziom Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne
Materiały użyczone z serwisu
naszesmieci.pl