Materiały

Mając na uwadze zapewnienie edukacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów, Ministerstwo Klimatu zezwala na wykorzystywanie materiałów edukacyjnych zawartych na stronie naszesmieci.pl na następujących polach eksploatacji

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu;
  3. wprowadzanie do pamięci komputera;
  4. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;
  5. rozpowszechnianie w całości w inny sposób w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.

Niniejsza zgoda obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza zgoda nie upoważnia do wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie do celów komercyjnych.
W przypadku wykorzystania prosimy o podanie źródła, tj. Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

logo ZGK Jeleśnia logo ministerstwo klimatu poziom Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne
Materiały użyczone z serwisu
naszesmieci.pl