Dla mediów

  1. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych przynosi szereg korzyści zarówno dla społeczeństwa, jak i środowiska. Odpowiednia segregacja przyczynia się do zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych. Segregując w prawidłowy sposób odpady, przyczyniamy się także do ograniczania nadmiernej eksploatacji surowców, zmniejszenia ich wydobycia oraz do wykorzystywania surowców wtórnych w produkcji. Ograniczając wytwarzanie odpadów oraz prawidłowo postępując z już powstałymi, mamy wpływ na wzrost czystości środowiska, w którym żyjemy.

Bezpośrednim efektem ekonomicznym dla każdego segregującego selektywnie odpady jest redukcja wydatków gospodarstw domowych wynikająca z tańszej opłaty za odbieranie odpadów selektywnie zebranych. Dodatkowo, mieszkańcy mogą liczyć na obniżenie opłaty w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim odpadów biodegradowalnych.

  1. WAGA PROBLEMU I ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z BRAKU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Czy wiesz, że brak selektywnego zbierania odpadów wiąże się z szeregiem zagrożeń i problemów w poszczególnych obszarach? Skutkiem braku takich działań jest m.in. zwiększenie ilości odpadów składowanych na składowiskach. Często wynika ono również z nieprawidłowego zbierania odpadów w gospodarstwach domowych, które prowadzi do wzajemnego zanieczyszczania odpadów, uniemożliwiając efektywny odzysk surowca, a także obniżając ich jakość. Niski poziom odzysku surowcowego powoduje brak surowców wtórnych do produkcji nowych produktów. Ograniczenie możliwości odzysku intensyfikuje wydobywanie surowców ze złóż. To bezpośrednio przyczynia się do szybszego wyczerpywania zasobów naturalnych oraz zwiększenia kosztów ich wydobycia. Dopełnieniem tych negatywnych trendów jest brak działań o szerokim zasięgu w kierunku ograniczenia wytwarzania odpadów generowanych przez nadmierną konsumpcję. Finalnie, brak działań związanych z selektywnym zbieraniem odpadów negatywnie wpływa nie tylko na stan środowiska naturalnego, lecz również na naszą sytuację finansową a także na nasze zdrowie oraz naszych najbliższych.

  1. PRAKTYCZNE ZALETY RECYKLINGU

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych oznacza dodatkowy koszt – MIT

Właściwe stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiąże się z niższymi opłatami dla mieszkańców gmin. Osoby segregujące odpady komunalne płacą co najmniej 2-krotnie niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do tych właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Takie narzędzia mają zachęcić do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Kompostowanie może obniżać koszty opłat ponoszonych przez mieszkańców – FAKT

Posiadanie przydomowego kompostownika i zagospodarowanie w nim odpadów biodegradowalnych pozwala dodatkowo obniżyć koszty odbierania odpadów. Ważne są jednak zasady prawidłowego kompostowania, aby ten proces był efektywny i przyniósł zamierzony skutek.

Ważne jest oddzielanie od siebie poszczególnych elementów odpadu – FAKT

Wyrzucając odpad należy maksymalnie oddzielić od siebie elementy, z których został wyprodukowany. Na przykład wyrzucając szklaną butelkę, odkręć nakrętkę i umieść ją w kontenerze na metal i tworzywa sztuczne, natomiast butelkę wrzuć do pojemnika na szkło. W ten sposób skutecznie segregujemy odpady, zwiększając efektywność ich odzysku.

Selektywne zbieranie odpadów nie ma wpływu na środowisko naturalne – MIT

Selektywne zbieranie odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych, pozytywnie wpływa na środowisko. Działanie to przyczynia się m.in. do zmniejszenia ilości składowanych odpadów, a także do zniwelowania konieczności wydobywania surowców i eksploatowania środowiska. Odpowiednio zbierane odpady mają szansę na przetworzenie do postaci surowca wtórnego, z którego można ponownie skorzystać w produkcji nowych towarów.

Selektywne zbieranie odpadów oznacza mniej składowisk odpadów – FAKT

Celem selektywnego zbierania odpadów jest m.in. zmniejszenie ilości odpadów oraz ochrona zasobów środowiska. W efekcie duża część z odpadów trafia do sortowni, aby potem zyskać „drugie życie” jako surowiec wtórny. Zapobiega to powstawaniu nadmiernych ilości odpadów zmieszanych, powodujących rozrost składowisk odpadów.

Segregacja odpadów „u źródła” nie ma znaczenia w procesie odzysku surowca – MIT

Bardzo ważne jest, aby odpady były segregowane już na etapie tuż po zużyciu produktu, a więc przez bezpośredniego użytkownika. Prawidłowa segregacja pozwala na maksymalny odzysk surowca. Dzięki selektywnemu zbieraniu odpadów zwiększa się poziom odzysku, w tym recyklingu. Recykling sprawia, że odpady mają szansę na ponowne zastosowanie jako surowiec do produkcji.

Już na etapie zakupów mamy faktyczny wpływ na uniknięcie nadmiernej produkcji odpadów – FAKT

Świadome zakupy mogą stać się bardzo ważnym elementem w ograniczaniu liczby odpadów. Istotne jest przygotowanie listy zakupów, sporządzonej na podstawie posiadanych już produktów oraz ich planowanego zastosowania. W sklepie warto zadać sobie pytanie „czy naprawdę tego potrzebuję?”. Uniknięcie zakupu przedmiotu lub produktu, do którego nie jesteśmy przekonani, zmniejsza prawdopodobieństwo szybkiego wyrzucenia go. Podczas zakupów zwracaj również uwagę na materiały wchodzące w skład produktu oraz jego opakowania. Wybieraj takie, które z łatwością można będzie zrecyklingować lub ponownie z niego skorzystać z niego ponownie – w swojej postaci lub jako surowca wtórnego.

Rezultatem selektywnego zbierania odpadów jest zmniejszenie zapotrzebowania na wydobycie surowców naturalnych – FAKT

Odpady selektywnie zebrane nadają się do przetworzenia oraz ponownego zastosowania w gospodarce. Im więcej uda się ich odzyskać, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na wydobycie surowców pierwotnych z naturalnych złóż, które z każdym wydobyciem ubożeją, a ich eksploatacja drożeje.

Brak segregacji powoduje wzajemne zanieczyszczanie się odpadów – FAKT

Bardzo istotne jest, aby prawidłowo segregować wszystkie wytwarzane w domu odpady. Niewłaściwe rozdzielanie odpadów powoduje, że wzajemnie się zanieczyszczają, np. zabrudzenie papieru innymi odpadami zmniejsza jego szanse na przetworzenie i ponowne wykorzystanie w procesie odzysku surowca. Jedynie odpowiednio zbierane odpady mają szansę stać się pełnowartościowym surowcem wtórnym.

  1. ROLA GMIN W JEDNOLITYM SYSTEMIE SEGREGACJI ODPADÓW

Każda z gmin jest zobowiązana do tego, aby jak najlepiej przygotować swoich mieszkańców i umożliwić im efektywną segregację odpadów komunalnych, czyli odpadów, które powstają na co dzień w gospodarstwach domowych. Rolą oraz obowiązkiem gmin w samofinansującym się Jednolitym Systemie Segregacji Odpadów jest:

  • zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami na swoim terenie oraz uchwalenie regulaminu, który sprecyzuje zasady funkcjonowania tego systemu;
  • określenie stawki za odbiór selektywnie zbieranych odpadów;
  • zwiększanie świadomości mieszkańców gminy oraz ich bieżące informowanie na temat zasad selektywnego zbierania odpadów, np. poprzez stworzenie i kolportaż materiałów z harmonogramem odbierania odpadów selektywnie zbieranych.

Stworzenie siatki efektywnych działań w obrębie gminy, w tym przejrzystość zasad i przygotowanie środków umożliwiających i ułatwiających segregację odpadów staje się motywacją dla jej mieszkańców, którzy przyczyniają się do życia w czystym środowisku.

logo ZGK Jeleśnia logo ministerstwo klimatu poziom Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne
Materiały użyczone z serwisu
naszesmieci.pl